Sözleşmeler & politikalar

Kullanıcı sözleşmesi

İş bu SaaS Tabanlı Yazılımlar İçin Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) 15.09.2020 tarihinde güncellenmiştir.

1 – SÖZLEŞMEDEKİ TARAFLAR KİMLERDİR?
Sözleşme, yazılım olarak sunulan hizmetin sağlayıcısı
www.jetlexa.com (buradan itibaren “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır) ile bu yazılımdan faydalanacak kullanıcılar (buradan itibaren “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki bilgi ve şartlarda düzenlenmiş ve imzalanmıştır. Her iki taraf da belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2 – HİZMET OLARAK SUNULAN YAZILIM
Software as a Service (SaaS): Hizmet olarak yazılım olarak bilinen SaaS, kullanıcılara internet üzerinden bulut tabanlı uygulamalara erişim ve kullanım olanağı sağlayan, merkezi olarak barındırılan, aboneliğe bağlı olabilecek bir dağıtım modelidir. Hizmet Sağlayıcı tarafından Web Uygulamasında sunulan hizmetlerin özellikleri ve kullanım koşulları
www.jetlexa.com web sitesindeki tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde belirtildiği gibidir.

3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU NEDİR?
3.1 – İşbu Sözleşmenin konusu; Kullanıcıya yönelik olarak Web Uygulamasında hali hazırda mevcut olan ve ileride Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
3.2 – Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Web Uygulaması içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Hizmet Sağlayıcı tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4 – SÖZLEŞMEDEKİ KULLANIM ŞARTLARI NELERDİR?
4.1 – Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Kullanıcının” doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler Hizmet Sağlayıcı’nın sorumluğunda değildir.
4.2 – Hizmet Sağlayıcı, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcının Web Uygulamasından çıkış yapmasını isteyebilir.

5 – SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA GİRİŞ YAPMA KOŞULLARI NELERDİR?
Hesabınıza sahip olduğunuz sosyal medya hesaplarınızla (bu tür sosyal medya hesaplarının her biri “Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı” olarak adlandırılacaktır)  bağlanabilirsiniz.
5.1 – Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı ile giriş yaptığınızda parolanız hariç giriş bilgilerinizi bizimle paylaşmış olursunuz.
5.2 – Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı hesabınız ile herhangi bir ücret ödememize zorlayamaz veya bizi Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı’sı tarafından uygulanan kullanım sınırlamalarına tabi tutamazsınız.
5.3 – Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı’nın sunduğu hizmet artık kullanılamaz hale gelirse veya sosyal medya hesaplarınıza erişimimiz Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı tarafından sonlandırılırsa, sosyal medya hesaplarınızla giriş yapamayacağınızı unutmayın.
5.4 – Sosyal medya hesaplarınızı yasal olmayan herhangi bir amaç için incelemeye çalışmayız. Bununla birlikte sosyal medya hesaplarınızdaki içeriklerden sorumlu değiliz.

6 – KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?
6.1 – Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken Web Uygulamasındaki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara,Web Uygulamasında belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.
6.2 – Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı’sının yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcılara ait Web Uygulamasında edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
6.3 – Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı’nın işbu Sözleşme konusu ürün ve hizmetleri ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, Kullanıcıya ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini beyan ederek bu sebeple Hizmet Sağlayıcı’sından her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
6.4 – Kullanıcı, Web Uygulamasında kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı tarafından Hizmet Sağlayıcı’sına iletilen veya Web Uygulaması üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgilerin ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgilerin ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.
6.5 – Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı’sına verdiği iletişim Bilgilerinin yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altında olduğunu ve bu İletişim Bilgilerinin güncel olarak kendisi tarafından kullanıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, Kullanıcı İletişim Bilgilerinin kendisine ait olmamasından veya güncel olmamasından veya kendisi tarafından kullanmamasından dolayı Hizmet Sağlayıcı’nın uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.
6.6 – Hizmet Sağlayıcı’sının sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, Web Uygulaması dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  
6.7 – Kullanıcılar, Web Uygulamasını kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile Hizmet Sağlayıcı’sının Web Uygulamasına ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.
6.8 – Kullanıcı, Web Uygulamasının Hizmet Sağlayıcı’sına ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. Web Uygulamasının içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır.  
6.9 – Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Web Uygulaması dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
6.10 – Kullanıcı ve Hizmet Sağlayıcı birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşmenin Taraflarca onaylanması ve uygulanması, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.
6.11 – Web Uygulaması ve üzerinden link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Hizmet Sağlayıcı’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.
6.12 – Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Hizmet Sağlayıcı, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

7  – HİZMET SAĞLAYICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?
7.1 – Hizmet Sağlayıcı, Web Uygulamasında sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Hizmet Sağlayıcı, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
7.2 – Hizmet Sağlayıcı tarafından Kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Hizmet Sağlayıcı sorumlu olmayacak ve Kullanıcının Web Uygulamasını kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.
7.3 – Hizmet Sağlayıcı, Web Uygulamasında yer alan Kullanıcı bilgilerini Hizmetler dışında da Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Bu hususta Kullanıcı, Web Uygulamasında yer alan metinler yoluyla ayrıca bilgilendirilecektir.
7.4 – Hizmet Sağlayıcı, işbu  Web Uygulaması ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün,  Web Uygulamasının kullanma koşulları ile Web Uygulamasında sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Web Uygulamasını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Web Uygulamasında yayım anında yürürlüğe girer.
7.5 – Kullanıcılar, Web Uygulamasının kullanımı ya da Web Uygulamasına giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, Hizmet Sağlayıcı tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcılara duyurulur.
7.6 – Hizmet Sağlayıcı, Web Uygulaması kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir.  
7.8 – Hizmet Sağlayıcı özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, BTK kararları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Hizmet Sağlayıcı’sından kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
7.9 – Hizmet Sağlayıcı gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.
7.10 – Ürün ve hizmetler ile alakalı olmayan çeşitli sebepler nedeniyle Web Uygulaması içerisinde Hizmet Sağlayıcı kontrolünde olmayan bir takım başkaca internet sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen internet sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, internet sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır.
7.11 – Hizmet Sağlayıcı, üçüncü kişilerin internet sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, internet sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği, internet sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir.
7.12 –  Web Uygulaması üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

8 – SÖZLEŞME NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAKTIR?
İşbu Sözleşme Hizmet Sağlayıcı ve Kullanıcı arasında, Kullanıcı tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

9 – MÜCBİR SEBEP HALLERİNDE HİZMET SAĞLAYICI’NIN SORUMLULUĞU
9.1 – Hizmet Sağlayıcının söz konusu hizmetlerle ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesini doğrudan engelleyen; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, ulaşım kazalarının, yazılımdan kaynaklanan sorunların meydana gelmesi veya ilgili tedarikçilerden alınan altyapı hizmetlerinde oluşan aksama, özellikle internet servisindeki ve iletişimdeki kesinti ve aksaklıklar ve benzeri mücbir sebep halleri hariç hizmetlerin hizmet sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.
9.2 – Hizmetlerin sunumunun Hizmet Sağlayıcı tarafından kaynaklanmayan bir sebep ile imkansızlaşması halinde, sözleşmenin ifasının imkansız olduğunu Kullanıcı’ya makul süre içinde bildirmek ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır.

10 – HİZMET SAĞLAYICI’NIN HİZMET GARANTİSİ VE SORUMLULUĞU
10.1 – Hizmet Sağlayıcı, hizmetlerin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını Kullanıcı’lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir.
10.2 – Hizmetlerin etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup, hizmetlerin kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
10.3 – Hizmet Sağlayıcı, hizmetlerle ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan; hizmetlerin Kullanıcı tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

11 –  KULLANICI KAYITLARI DELİL NİTELİĞİNDE GEÇERLİ OLACAK MIDIR?
Kullanıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Hizmet Sağlayıcı’nın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde ol duğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12 – FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
12.1 –  Web Uygulamasının  (tasarım, metin, logo, genel görünüm, imge, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları Hizmet Sağlayıcı’ya aittir.
12.2 – Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan Hizmet Sağlayıcı’sına ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, işbu Sözleşme kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler Hizmet Sağlayıcı’sının uğradığı zararı, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Hizmet Sağlayıcı’sından talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

13 – GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR MU?
Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcılarla ait İletişim Bilgileri dahil olmak üzere tüm bilgileri işbu Sözleşmenin kapsamı dışında işbu Sözleşmenin eki olarak kabul edilen ve ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Sözleşmesi” kapsamında kullanabilir.

14 – GÜVENLİK TARAFINDAKİ SORUMLULUKLAR NASILDIR?
14.1 – Hizmet Sağlayıcı,  Web Uygulamasının her türlü virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı,  Web Uygulamasına girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
14.2 – Hizmet Sağlayıcı, Web Uygulamasının hatasız olması için her türlü teknik ve idari tedbiri almış olmakla birlikte, Web Uygulamasında mevcut ya da oluşabilecek hatalar ve kesintiler ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.
14.3 – Hizmet Sağlayıcı, Web Uygulaması üzerinden, sizi tanımlamamıza yardımcı olması için bilgisayarınıza, genel olarak “cookie” olarak bilinen, bilgiler aktarabilir. Cookie, yani çerez kullanımı hakkında bilgi almak için işbu Sözleşmenin eki olarak kabul edilen ve ayrılmaz bir parçası olan “Çerez Politikası” Kullanıcı tarafından incelenmiştir.

15 –  SÖZLEŞME NASIL SONA ERECEKTİR?
İşbu Sözleşme hizmetleri, Kullanıcı tarafından hesabının kapatılması veya kapatılması talebi halinde sona erecektir.

16 –  YETKİLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ VE BAŞVURULARI
Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilmektedir.