Sözleşme ve Politikalar

KULLANICI SÖZLEŞMESİ
İİş bu SaaS Tabanlı Yazılımlar İçin Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) 15.09.2020 tarihinde güncellenmiştir.

1 – SÖZLEŞMEDEKİ TARAFLAR KİMLERDİR?
Sözleşme, yazılım olarak sunulan hizmetin sağlayıcısı www.jetlexa.com (buradan itibaren “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır) ile bu yazılımdan faydalanacak kullanıcılar (buradan itibaren “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki bilgi ve şartlarda düzenlenmiş ve imzalanmıştır. Her iki taraf da belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2 – HİZMET OLARAK SUNULAN YAZILIM
Software as a Service (SaaS): Hizmet olarak yazılım olarak bilinen SaaS, kullanıcılara internet üzerinden bulut tabanlı uygulamalara erişim ve kullanım olanağı sağlayan, merkezi olarak barındırılan, aboneliğe bağlı olabilecek bir dağıtım modelidir. Hizmet Sağlayıcı tarafından Web Uygulamasında sunulan hizmetlerin özellikleri ve kullanım koşulları www.jetlexa.com web sitesindeki tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde belirtildiği gibidir.

3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU NEDİR?
3.1 – İşbu Sözleşmenin konusu; Kullanıcıya yönelik olarak Web Uygulamasında hali hazırda mevcut olan ve ileride Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
3.2 – Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Web Uygulaması içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Hizmet Sağlayıcı tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4 – SÖZLEŞMEDEKİ KULLANIM ŞARTLARI NELERDİR?
4.1 – Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Kullanıcının” doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler Hizmet Sağlayıcı’nın sorumluğunda değildir.
4.2 – Hizmet Sağlayıcı, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcının Web Uygulamasından çıkış yapmasını isteyebilir.

5 – SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA GİRİŞ YAPMA KOŞULLARI NELERDİR?
Hesabınıza sahip olduğunuz sosyal medya hesaplarınızla (bu tür sosyal medya hesaplarının her biri “Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı” olarak adlandırılacaktır)  bağlanabilirsiniz.
5.1 – Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı ile giriş yaptığınızda parolanız hariç giriş bilgilerinizi bizimle paylaşmış olursunuz.
5.2 – Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı hesabınız ile herhangi bir ücret ödememize zorlayamaz veya bizi Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı’sı tarafından uygulanan kullanım sınırlamalarına tabi tutamazsınız.
5.3 – Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı’nın sunduğu hizmet artık kullanılamaz hale gelirse veya sosyal medya hesaplarınıza erişimimiz Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı tarafından sonlandırılırsa, sosyal medya hesaplarınızla giriş yapamayacağınızı unutmayın.
5.4 – Sosyal medya hesaplarınızı yasal olmayan herhangi bir amaç için incelemeye çalışmayız. Bununla birlikte sosyal medya hesaplarınızdaki içeriklerden sorumlu değiliz.

6 – KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?
6.1 – Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken Web Uygulamasındaki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara,Web Uygulamasında belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.
6.2 – Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı’sının yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcılara ait Web Uygulamasında edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
6.3 – Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı’nın işbu Sözleşme konusu ürün ve hizmetleri ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, Kullanıcıya ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini beyan ederek bu sebeple Hizmet Sağlayıcı’sından her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
6.4 – Kullanıcı, Web Uygulamasında kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı tarafından Hizmet Sağlayıcı’sına iletilen veya Web Uygulaması üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgilerin ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgilerin ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.
6.5 – Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı’sına verdiği iletişim Bilgilerinin yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altında olduğunu ve bu İletişim Bilgilerinin güncel olarak kendisi tarafından kullanıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, Kullanıcı İletişim Bilgilerinin kendisine ait olmamasından veya güncel olmamasından veya kendisi tarafından kullanmamasından dolayı Hizmet Sağlayıcı’nın uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.
6.6 – Hizmet Sağlayıcı’sının sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, Web Uygulaması dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  
6.7 – Kullanıcılar, Web Uygulamasını kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile Hizmet Sağlayıcı’sının Web Uygulamasına ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.
6.8 – Kullanıcı, Web Uygulamasının Hizmet Sağlayıcı’sına ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. Web Uygulamasının içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır.  
6.9 – Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Web Uygulaması dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
6.10 – Kullanıcı ve Hizmet Sağlayıcı birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşmenin Taraflarca onaylanması ve uygulanması, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.
6.11 – Web Uygulaması ve üzerinden link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Hizmet Sağlayıcı’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.
6.12 – Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Hizmet Sağlayıcı, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

7  – HİZMET SAĞLAYICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?
7.1 – Hizmet Sağlayıcı, Web Uygulamasında sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Hizmet Sağlayıcı, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
7.2 – Hizmet Sağlayıcı tarafından Kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Hizmet Sağlayıcı sorumlu olmayacak ve Kullanıcının Web Uygulamasını kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.
7.3 – Hizmet Sağlayıcı, Web Uygulamasında yer alan Kullanıcı bilgilerini Hizmetler dışında da Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Bu hususta Kullanıcı, Web Uygulamasında yer alan metinler yoluyla ayrıca bilgilendirilecektir.
7.4 – Hizmet Sağlayıcı, işbu  Web Uygulaması ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün,  Web Uygulamasının kullanma koşulları ile Web Uygulamasında sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Web Uygulamasını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Web Uygulamasında yayım anında yürürlüğe girer.
7.5 – Kullanıcılar, Web Uygulamasının kullanımı ya da Web Uygulamasına giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, Hizmet Sağlayıcı tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcılara duyurulur.
7.6 – Hizmet Sağlayıcı, Web Uygulaması kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir.  
7.8 – Hizmet Sağlayıcı özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, BTK kararları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Hizmet Sağlayıcı’sından kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
7.9 – Hizmet Sağlayıcı gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.
7.10 – Ürün ve hizmetler ile alakalı olmayan çeşitli sebepler nedeniyle Web Uygulaması içerisinde Hizmet Sağlayıcı kontrolünde olmayan bir takım başkaca internet sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen internet sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, internet sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır.
7.11 – Hizmet Sağlayıcı, üçüncü kişilerin internet sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, internet sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği, internet sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir.
7.12 –  Web Uygulaması üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

8 – SÖZLEŞME NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAKTIR?
İşbu Sözleşme Hizmet Sağlayıcı ve Kullanıcı arasında, Kullanıcı tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

9 – MÜCBİR SEBEP HALLERİNDE HİZMET SAĞLAYICI’NIN SORUMLULUĞU
9.1 – Hizmet Sağlayıcının söz konusu hizmetlerle ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesini doğrudan engelleyen; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, ulaşım kazalarının, yazılımdan kaynaklanan sorunların meydana gelmesi veya ilgili tedarikçilerden alınan altyapı hizmetlerinde oluşan aksama, özellikle internet servisindeki ve iletişimdeki kesinti ve aksaklıklar ve benzeri mücbir sebep halleri hariç hizmetlerin hizmet sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.
9.2 – Hizmetlerin sunumunun Hizmet Sağlayıcı tarafından kaynaklanmayan bir sebep ile imkansızlaşması halinde, sözleşmenin ifasının imkansız olduğunu Kullanıcı’ya makul süre içinde bildirmek ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır.

10 – HİZMET SAĞLAYICI’NIN HİZMET GARANTİSİ VE SORUMLULUĞU
10.1 – Hizmet Sağlayıcı, hizmetlerin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını Kullanıcı’lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir.
10.2 – Hizmetlerin etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup, hizmetlerin kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
10.3 – Hizmet Sağlayıcı, hizmetlerle ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan; hizmetlerin Kullanıcı tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

11 –  KULLANICI KAYITLARI DELİL NİTELİĞİNDE GEÇERLİ OLACAK MIDIR?
Kullanıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Hizmet Sağlayıcı’nın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde ol duğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12 – FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
12.1 –  Web Uygulamasının  (tasarım, metin, logo, genel görünüm, imge, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları Hizmet Sağlayıcı’ya aittir.
12.2 – Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan Hizmet Sağlayıcı’sına ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, işbu Sözleşme kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler Hizmet Sağlayıcı’sının uğradığı zararı, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Hizmet Sağlayıcı’sından talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

13 – GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR MU?
Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcılarla ait İletişim Bilgileri dahil olmak üzere tüm bilgileri işbu Sözleşmenin kapsamı dışında işbu Sözleşmenin eki olarak kabul edilen ve ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Sözleşmesi” kapsamında kullanabilir.

14 – GÜVENLİK TARAFINDAKİ SORUMLULUKLAR NASILDIR?
14.1 – Hizmet Sağlayıcı,  Web Uygulamasının her türlü virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı,  Web Uygulamasına girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
14.2 – Hizmet Sağlayıcı, Web Uygulamasının hatasız olması için her türlü teknik ve idari tedbiri almış olmakla birlikte, Web Uygulamasında mevcut ya da oluşabilecek hatalar ve kesintiler ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.
14.3 – Hizmet Sağlayıcı, Web Uygulaması üzerinden, sizi tanımlamamıza yardımcı olması için bilgisayarınıza, genel olarak “cookie” olarak bilinen, bilgiler aktarabilir. Cookie, yani çerez kullanımı hakkında bilgi almak için işbu Sözleşmenin eki olarak kabul edilen ve ayrılmaz bir parçası olan “Çerez Politikası” Kullanıcı tarafından incelenmiştir.

15 –  SÖZLEŞME NASIL SONA ERECEKTİR?
İşbu Sözleşme hizmetleri, Kullanıcı tarafından hesabının kapatılması veya kapatılması talebi halinde sona erecektir.

16 –  YETKİLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ VE BAŞVURULARI
Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilmektedir.

ÇEREZ POLİTİKASI
İşbu Çerez Politikasında, tarafımızca işletilmekte olan www.jetlexa.com internet sitesinin işletilmesi sırasında çerez kullanımı ile elde edilen site ziyaretçilerine ait kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin ayrıntı bilgilendirme yer almaktadır.  

1 – ÇEREZ NEDİR?
Açıklama:
Herhangi bir internet sitesini kullandığınızda erişim sağladığınız cihazınız aracılığı ile toplanan ve cihazınıza kaydedilen, internet sitesi kullanım deneyiminizi geliştirmek amacıyla kullanılan küçük veri depolama dosyalarıdır.  Bu dosyalarda www.jetlexa.com internet sitesini ziyaretinize ilişkin bilgiler saklanmakta olup bu bilgiler internet sitesini daha sonraki ziyaretlerinizde kullanılmaktadır.   Çerezlerin temel işlevi ziyaretçinin ve cihazın tanınması olmakla birlikte çerez türüne göre değişiklik gösteren pek çok fonksiyonları olabilir  

2 – ÇEREZ ÇEŞİTLERİ VE KULLANIM AMAÇLARIÇerezler amaçları doğrultusunda dörde ayrılmaktadır.  
2.1 – Zorunlu Çerezler  Bu çerezler, internet sitesinin doğru bir biçimde çalışabilmesi için zorunlu olan çerezlerdir. Bu kapsamda internet sitesi aracılığı ile sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz için bu çerezlerin kullanımı zorunluluk arz etmektedir.  
2.2 – Performans ve Analiz Çerezleri Bu çerezler, internet sitesinin trafiğini, performansını ölçmek ve iyileştirmek amacıyla kullanılan bu çerezler ayrıca sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve hataların tespitinde kullanılır.  
2.3 – İşlevsellik Çerezleri Bu çerezler, internet sitesi ziyaretçilerinin bölge, dil seçimi, font boyu seçimi gibi tercihlerinin hatırlanması ve ziyaretçilere kişiselleştirilmiş bir internet sitesi deneyimi sunulması amacıyla kullanılır.  
2.4 – Hedefleme ve Reklam Çerezleri
Bu çerezler, internet sitesi yahut üçüncü mecralar aracılığıyla kullanıcıların tanınması, profillenmesi, kişilere özel reklam ve pazarlama faaliyetleri yürütülmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır.

3 – HANGİ ÇEREZLER KULLANILIYOR?
3.1 –
Oturum açma e-posta adresiniz, cinsiyetiniz, doğum yılı, IP adresi, konum verilerinizi toplarız.
3.2 – İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde sonraki ziyaretinize dair kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularınızın hatırlanması için ilgili verileri toplarız.
3.3 – Hesabınıza bağlı bir şekilde üçüncü parti uygulamalardaki sosyal medya hesap veya diğer online hesaplarınızdaki belirtilen bilgileri toplarız. Örneğin; Facebook veya Google hesabınızla giriş yaptığınız takdirde bu tür bilgilere ulaşmak için sizden izin isteriz.
3.4 – Hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmeye, bültenlere kayıt olabilmeye veya üçüncü bir uygulama üzerinden sizi bir anket doldurmaya veya bir çekiliş, yarışma vs katılmaya davet edebiliriz. Katılmanız halinde adınız, eposta adresiniz, telefon numaranız, adresinize ait kişisel verilerinizi toplar ve saklarız.
3.5 – Canlı destek panelimiz üzerinden ilettiğiniz mesajlarınızla birlikte adınız, eposta adresiniz, IP adesiniz, konumunuz ve işletim sisteminiz gibi verilerinizi otomatik yöntemlerle toplarız ve saklarız.

4  – ÇEREZLER NASIL YÖNETİLİR?
Tarayıcınız çerez kullanımınızı yönetmenize imkan tanır. Genellikle internet tarayıcınız çerezleri otomatik olarak kabul etmeye tanımlıdır. Çerezleri engellemeniz durumunda internet sitemizin çeşitli işlevleri bozulabilir ve internet sitesi kullanım deneyiminizin kalitesinde düşüş meydana gelebilir. Çerezlerin yönetilmesine ilişkin ayrıntılı bilgiyi tarayıcınızın veya uygulamanın yardım menüsünden bulabilirsiniz.

5 – ÇEREZLER KONUSUNDA HAKLARINIZ NELERDİR?
5.1 –
Sizi ilgilendiren çerezler hakkında bilgi talep etme ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkına sahipsiniz.
5.2 – Üçüncü taraflara ait ve seçilmiş sitelerdeki çerezleri engelleme hakkına sahipsiniz.
5.3 – Tüm çerezleri engelleme hakkına sahipsiniz.
5.4 – Çerezleri silme ve internet tarayıcınızı kapattığınızda tüm çerezleri silme hakkına sahipsiniz.

6 –  TALEPLERİNİZİ NEREYE İLETEBİLİRSİNİZ?
6.1 –
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından usule olarak info@jetlexa.com adresine e-posta ile iletilebilecektir.  
6.2 –  www.jetlexa.com, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.  
6.3 – www.jetlexa.com, taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkına sahiptir.  
6.4 – Başvuru sırasında Başvuru Formu’muzun kullanılması ve e-postanın konu kısmına yahut yazılı olarak yapılan başvurularda zarfın üzerine büyük harflerle “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması halinde başvurular  daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilecektir.  

7-  ÇEREZLER NASIL ENGELLENEBİLİR?
Çerezlerin kullanılması internet sitesinin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:
• Internet Explorer
1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.
2. Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri’ne dokunun veya tıklayın.
3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar’ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.
• Microsoft Edge
1. Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve Ayarlar bölümüne gelin.
2. Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.
3. Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine başlayabilirsiniz.
• Google Chrome
1. Bilgisayarınızda Chrome’u açın.
2. Sağ üstte Diğer Ayarlar’ı tıklayın.
3. Altta Gelişmiş’i tıklayın.
4. “Gizlilik ve güvenlik”in altında İçerik ayarları’nı tıklayın.
5. Çerezler’i tıklayın.
6. “Tüm çerezler ve site verileri”nin altında Web Sitesi’nin adını arayın.
7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın
• Mozilla Firefox
1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler’i seçin.
2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
4. Çerezleri göster… düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences sayfasını kapatın
• Safari
1. Safari > Tercihler’i seçin.
2. Gizlilik öğesini tıklayın.
3. Web Sitesi Verilerini tıklayın.
4. Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil’e tıklayın.

8 –  KİŞİSEL VERİLERİNİZ İÇİN KVKK AYDINLATMA METİNLERİMİZİ OKUYUN
Web sitemizde kullanılan çerezler aracılığı ile işlenmekte olan kişisel verileriniz ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11’de sayılan haklarınıza ilişkin ayrıntılı bilgi için KVK Aydınlatma Metinlerimizi inceleyiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ
İşbu Aydınlatma Metni, www.jetlexa.com web sitesi kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır ) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla JETLEXA tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin web sitesi ziyaretçisini aydınlatma ve bilgilendirme yapılması amacıyla hazırlanmıştır.

1 – VERİ SORUMLUSU
İşbu Aydınlatma Metni, www.jetlexa.com web sitesi kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır ) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla JETLEXA tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin web sitesi ziyaretçisini aydınlatma ve bilgilendirme yapılması amacıyla hazırlanmıştır.

2 – VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA İŞLENİYOR?
2.1 – Üyeliğin OluşturulabilmesiKişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; www.jetlexa.com web sitesinde üyeliğinizin oluşturulabilmesi ve hizmetlerin yasal zeminde, eksiksiz ve zamanında sunulabilmesi amacıyla işlenmektedir.
2.2 – Mevzuat Gerekliliklerini Yerine GetirilmesiMevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek, üyelerine geniş kapsamda çeşitli imkanlar sunabilmek veya bu imkanları sunabilecek kişi yahut kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek amacıyla işlenmektedir. İlgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5 ve 6 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
2.3 – Pazarlama, Tanıtım ve Kampanyaların YürütülebilmesiZiyaretçiye yönelik kampanyaların oluşturulması, hedef kitle belirlenmesi,  kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve internet sitesi ile mobil web sitesi işleyişinin geliştirilmesi ve Kullanıcı ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması amacıyla işlenmektedir.

3 – HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENİYOR?
3.1 – Ziyaretinize ilişkin, olması durumunda, talep, şikâyet ve değerlendirme bilgilerinizi saklıyoruz.
3.2 – www.jetlexa.com web sitesinin “Kayıt” sayfasında yer alan formda sizden isteyip te doldurduğunuz bilgileri toplayıp saklarız.
3.3 – Hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmeye, bültenlere kayıt olabilmeye veya üçüncü bir uygulama üzerinden sizi bir anket doldurmaya veya bir çekiliş, yarışma vs katılmaya davet edebiliriz. Katılmanız halinde adınız, eposta adresiniz, telefon numaranız, adresinize ait kişisel verilerinizi toplar ve saklarız.
3.4 – Hizmet kalitesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacı ile Canlı Destek üzerinden yapılan görüşme kayıtlarını saklıyoruz.

4 – ÇEREZLERİ KULLANIYOR MUYUZ?
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

5 – KİŞİSEL VERİLERİNİZ YURTİÇİNDE AKTARILIYOR MU?
Katılımcılara ait kişisel veriler, sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, www.jetlexa.com üzerinde yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amacıyla kişisel verileriniz yurt içinde üçüncü parti uygulamalara aktarılabilecektir.

6 – KİŞİSEL VERİLERİNİZ YURTDIŞINA AKTARILIYOR MU?
Veri Sorumlusu’nun ve Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari işlerin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası dahil olmak üzere Kanun’un 8 ve 9 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kişisel verileriniz, ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt dışına aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılacak olması durumunda, kişisel verilerinizin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunup bulunmadığı ve yeterli koruma mevcut değilse dahi www.jetlexa.com olarak yurtdışında kişisel verilerinizin aktarılacağı kurum tarafından kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunması hususunda gerekli önlemlerin alınıp alınamayacağı tarafımızca makul usullerle denetlenecek ve kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunamayacağı yönünde bir şüphe oluştuğu takdirde kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmayacaktır.

7- KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibi;
7.1 – Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkına sahiptir.
7.2 – Kendisine ait kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında  aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme haklarına sahiptir.
7.3 – Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme haklarına sahiptir.
7.4 – İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

8 –  TALEPLERİNİZİ NEREYE İLETEBİLİRSİNİZ?
8.1 – Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından usule uygun olarak info@jetlexa.com adresine e-posta ile iletilebilecektir.
8.2 – www.jetlexa.com, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.
8.3 – www.jetlexa.com, taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkına sahiptir.
8.4 – Başvuru sırasında Başvuru Formu’muzun kullanılması ve e-postanın konu kısmına yahut yazılı olarak yapılan başvurularda zarfın üzerine büyük harflerle “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması halinde başvurular  daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilecektir.

ELEKTRONİK HABERLEŞME GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
İLKELER

JETLEXA Teknoloji Anonim Şirketi, kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi, doğru ve gerektiğinde güncel olması, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi, işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkelerine sahiptir.

JETLEXA Teknoloji Anonim Şirketi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan genel veri işleme ilkelerini güncel haliyle takip etmektedir.

GÜVENLİK

JETLEXA Teknoloji Anonim Şirketi, kişisel verilerin ve sundukları hizmetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla KVKK’ya, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır. Bu güvenlik tedbirlerini, teknolojik imkânlar göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun düzeyde alır.

ELEKTRONİK POSTA KURALLARI

E-posta ve ekleri, e-postada gönderildiği belirtilen kişi/kişilere özel ve gizli olup; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 25 Mayıs 2018 tarihli Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) kapsamında kişisel veriler içerebilmektedir. Bu e-posta ve eklerinin tarafınıza gönderim amacı ile orantılı olarak kullanılması kanuni bir zorunluluktur.

E-postanın içermekte olduğu Gizli Bilgiler ve Kişisel Veriler, gönderim amacı dışında kullanılamaz, çoğaltılamaz, arşivlenemez, ilgili kişinin ve şirketimizin onayı olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz.

Gizli Bilgiler ve Kişisel Verilerin gönderim amacı gerçekleştiğinde yasal süreler içerisinde tarafınızdan imha edilmesi gerekmektedir.

Gizli Bilgiler ve Kişisel Verilerin güvenliğinin sağlanması sorumluluğu tarafınıza ait olup herhangi bir ihlal halinde şirketimizin sorumluluğu bulunmamaktadır.

E-posta mesajı virüslere karşı anti-virüs sistemleri tarafından taranmıştır. Ancak yollayıcı, bu e-posta mesajının- virus koruma sistemleri ile kontrol ediliyor olsa bile - virus içermediğini garanti etmez ve meydana gelebilecek zararlardan doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmez.

Bu e-postanın muhatabı olmamanıza rağmen size ulaşmış olması halinde e-postayı derhal imha ederek bu durumu gecikmeksizin tarafımıza bildirmenizi rica ederiz.


ELEKTRONIK MAIL DISCLAIMER

This e-mail and any attachments are private and confidential to the person (s) specified in the e-mail may contain personel data within the scope of the Personel Data Protection Law No 6698 and the European Union General Data Protection Regulation (“GDPR”) of 25 May 2018. It is a legal obligation to use these e-mails and including attachments in proportion to the purpose of sending them to you. Confidential Information and Personal Data contained in the e-mail can not be used, reproduced, archived or transferred to third parties without the approval of the relevant person and our company.

Confidential Information and Personal Data must be destroyed by you within the legal period when the purpose of sending is realized. It is your responsibility to ensure the security of Confidential Information and Personal Data and our company is not responsible for any violation. The e-mail message has been scanned for antivirus systems by viruses. However, the sender does not guarantee that this e-mail message is virus-free, even if it is controlled by virus protection systems, and does not accept any liability for damages that may occur. If this e-mail has not been addressed to you, we would like to inform you right away, by destroying the e-mail if it has reached you immediately.